BIỂU ĐỒ - USDCHF(Buy)

GIÁ TĂNG SO VỚI LÚC 9:00 - Ngày 21/01
10:00 11:00
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 Hiện Tại:
1:22
Biểu
đồ
-1.01
-0.46
-0.32
-0.67
-1.15
-0.97
-2.39
-3.53
-3.87
-2.79
-3.19
-4.08
-4.77
-4.67
0
-4.48
-4.54
Tháng
BIỂU ĐỒ - Ngày : 20/01/2022